Bảng giá mức thu tiền ở của sinh viên nội trú các khu KTX của Đại học Huế 14-10-2022

Theo Quy định số 72/QĐ-TTPVSV của Giám đốc Trung tâm