Điều chỉnh giá điện theo Quyết định 648 của Bộ Công Thương ngày 20/03/2019. 01-04-2019

Điều chỉnh giá điện theo Quyết định 648 của Bộ Công Thương ngày 20/03/2019 đối với sinh viên nội trú và các bộ phận dịch vụ.

 

 Điều chỉnh giá điện đối với sinh viên nội trú.

 

 

Điều chỉnh giá điện đối với các đơn vị dịch vụ.