Điều lệ Giải bóng chuyền sinh viên nội trú Đại học Huế lần thứ VI năm 2017. 23-03-2017