Kế hoạch bố trí chỗ ở cho sinh viên nội trú Đại học Huế tại các KTX, học kỳ II, năm học 2017 - 2018. 12-01-2018