Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Trung tâm PVSV - Đại học Huế. 04-10-2019