Kế hoạch nghỉ hè năm 2017 và bố trí chổ ở cho sinh viên năm học 2017 - 2018 tại các khu nội trú của Đại học Huế. 16-05-2017