Kế hoạch nghỉ hè năm 2020 và bố trí chỗ ở cho sinh viên năm học 2020 - 2021 tại các khu nội trú Đại học Huế. 02-07-2020