Kế hoạch phòng chống lụt, bão năm 2019 - 2020. 30-10-2019