Quy định mức thu tiền ở của sinh viên nội trú tại các khu KTX của Đại học Huế (Áp dụng từ năm học 2018 - 2019). 21-05-2018