Quy định về việc mức thu tiền ở tại KTX thuộc Trung tâm Phục vụ Sinh viên trong thời gian hè năm 2019 (Áp dụng từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 31/8/2019). 10-05-2019