Thông báo chỗ trống, phòng trống của các Khu KTX thuộc Trung tâm Phục Vụ Sinh Viên - Đại học Huế tính đến ngày 18/8/2023 18-08-2023