Thông báo chỗ trống, phòng trống của các Khu KTX thuộc Trung tâm Phục Vụ Sinh Viên - Đại học Huế tính đến ngày 25/8/2023 25-08-2023