Thông báo chỗ trống, phòng trống của các Khu KTX thuộc Trung tâm Phục Vụ Sinh Viên -Đại học Huế tính đến ngày 7/8/2023 07-08-2023