Thông báo hạn nộp tiền ở nội trú Đại học Huế, năm học 2022 - 2023

Thông báo hạn nộp tiền ở nội trú Đại học Huế, năm học 2022 - 2023