Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm 2019 và bố trí chỗ ở cho sinh viên năm học 2019 - 2020 tại các khu nội trú Đại học Huế. 31-05-2019