Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm 2023 và bố trí chỗ ở cho sinh viên năm học 2023-2024 09-06-2023