Thông báo kết luận buổi đối thoại sinh viên nội trú Đại học Huế năm học 2022-2023 của KTX Trường Bia 30-05-2023