Thông báo về mức tạm thu tiền ở tại KTX thuộc Trung tâm PVSV trong thời gian hè năm 2023 27-06-2023