Thông báo về việc bố trí phòng và chỗ trống KTX 05-07-2023