Thông báo về việc tạm thu tiền điện nước tháng 6/2023 15-05-2023