Thông báo về việc tiếp tục thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 02 năm 2023 13-03-2023