Thông báo về việc tiếp tục thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 03 năm 2023 12-04-2023