Thông báo về việc tiếp tục thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 04 năm 2023 22-05-2023