Thông báo về việc tiếp tục thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 10 năm 2023 21-11-2023