Thông báo về việc tiếp tục thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 3,4,5,6 năm 2022. 18-08-2022

Thông báo về việc tiếp tục thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 3,4,5,6 năm 2022.

http://ssc.hueuni.edu.vn/data/2022/8/scan00083.jpghttp://ssc.hueuni.edu.vn/data/2022/8/scan00094.jpghttp://ssc.hueuni.edu.vn/data/2022/8/scan00094.jpg