Thông báo về việc tiếp tục thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 5 năm 2023 12-06-2023