Thông báo về việc tiếp tục thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 6 năm 2023 11-07-2023