Thông báo về việc tiếp tục thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 9 năm 2023 16-10-2023