Trung tâm Phục vụ sinh viên- Đại học Huế triển khai năm học 2023-2024 27-09-2023

Thực hiện kế hoạch triển khai năm học 2023-2024 của Đại học Huế. Ngày 27/9/2023 Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế đã tổ chức triển khai năm học 2023-2024 nhằm báo cáo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới.  Tham dự hội nghị có: Đ/c Lê Xuân Trường, Bí thư chi bô, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng phòng TCHC Trung tâm; Đ/c Hồ Nhật Thành Phó giám đốc, phụ trách Trung tâm, và có 25 VCLĐ cuả Trung tâm.

 Tại Hội nghị, Đ/c Hồ Nhật Thành Phó giám đốc, phụ trách Trung tâm đã báo cáo phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm PVSV trong năm học 2023-2024. Bản báo cáo đã nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm và nêu những thuận lợi và khó khăn sắp tới.Và tại Hội nghị đã được Đ/c Lê Xuân Trường Bí thư chi bô, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng phòng TCHC Trung tâm đã công bố các quyết định khen thưởng của cấp chính quyền và công đoàn trong năm học 2022-2023. Cũng trong Hội nghị 

Đ/c Hồ Nhật Thành Phó giám đốc, phụ trách Trung tâm báo cáo công tác triển khai năm học mới

 

Đ/c Lê Xuân Trường Bí thư chi bô, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng phòng TCHC Trung tâm công bố các quyết định khen thưởng

Các Đ/c được tặng giấy khen các cấp chính quyền và công đoàn