Trung tâm PVSV tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 07-07-2023

Thực hiện Công văn số 830/ĐHH-TCCB ngày 07/6/2023 của Đại học Huế về việc hướng dẫn đánh giá và xét thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 và công văn số 737/ĐHH-TCCB ngày 15/5/2023 của Đại học về việc đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2022-2023. ngày 7/7/2023 tại hội trường, Trung tâm PVSV đã tổ chức tổng kết năm học để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và công bố kết quả đề nghị khen thưởng năm học 2022-2023 và công bố kết quả thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 của công đoàn cơ sở Trung tâm.

Đến tham dự hội nghị có Ông Lê Xuân Trường, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Trưởng phòng TCHC. Ông Hồ Nhật Thành, phó bí thư chị bộ, phó giám đốc, phụ trách Trung tâm và 27 VC,LĐ của Trung tâm.

Tại Hội nghị đã được nghe 2 báo cáo tổng kết năm học của chính quyền và công đoàn. Và công bố các kết quả và các quyết định khen thưởng của chính quyền và công đoàn.

Ông Hồ Nhật Thành Phó bí thư chi bộ , Phó giám đốc, phụ trách Trung tâm báo cáo tổng kết năm học 2022-2023

Ông Lê Xuân Trường, Chủ tịch công đoàn cơ sở báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 của công đoàn và công bố các quyết định khen thưởng