Về việc bố trí sinh viên nội trú tại nhà khách Quốc tế. 15-10-2020