Về việc thu tiền ở nội trú tại các Ký túc xá của Đại học Huế học kỳ II, năm học 2017 - 2018. 12-01-2018