BẢNG TÍNH TOÁN THAM KHẢO DỰ TRÙ KINH PHÍ LƯU TRÚ

Phí lưu trú:
- Số lượng lưu trú (vui lòng chọn phòng)
- Số tháng lưu trú/kỳ
PHÍ LƯU TRÚ/1 SINH VIÊN LÀ:
Các khoản phí phải nộp khác:
- Phí bắt buộc
- Phí tùy chọn
PHÍ KHÁC PHẢI NỘP LÀ:
Tổng cộng số tiền dự kiến phải đóng:
TỔNG CỘNG/1 SINH VIÊN: