Giới thiệu

      Trung tâm Phục vụ sinh viên - Đại học Huế là đơn vị trực thuộc Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số: 635/QĐ-TCNS ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Giám đốc Đại học Huế.

      Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động phục vụ học sinh – sinh viên và lưu học sinh nước ngoài đang theo học tại Đại học Huế.

      Làm đầu mối phối hợp với các tổ chức, chính quyền, đoàn thể các cấp và cá nhân ở trong và ngoài Đại học Huế trong việc triển khai công tác học sinh, sinh viên nội trú ở các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.

      Tổ chức, quản lý sinh viên nội trú, quản lý sử dụng cơ sở vật chất (Ký túc xá) được Đại học Huế giao nhiệm vụ:

     Tổ chức, Quản lý, điều hành phục vụ nhu cầu lưu trú, sinh hoạt, học tập, rèn luyện an ninh trật tự của sinh viên nội trú Đại học Huế.

      Tham mưu Giám đốc Đại học Huế trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý Ký túc xá và đề xuất công tác quản lý, bảo dưỡng sửa chữa và tổ chức sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất. trang thiết bị, tổ chức các dịch vụ hỗ trợ phục vụ cho sinh viên nội trú Đại học Huế:

       Các Ký túc xá sinh viên Đại học Huế:

  1. Ký túc xá Trường Bia: Địa chỉ 40-42 Nguyễn Khánh Toàn, TP Huế.

  2. Ký túc xá Tây Lộc: Địa chỉ 100 Trần Văn Kỷ, TP Huế.

       Trung tâm Phục vụ sinh viên – Đại học Huế không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sinh viên nội trú đến học tập tại Đại học Huế trong xu thế hội nhập.