Mục tiêu, Tầm nhìn

Mục tiêu

 Xây dựng hệ thống Ký túc xá Đại học Huế không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi rèn luyện đức tài, là nơi sống hạnh phúc các sinh viên nội trú Đại học Huế.

Tầm nhìn

 Xây dựng hệ thống Ký túc xá Đại học Huế “ An toàn, Thân thiện, Văn minh” mang bản sắc văn hóa sinh viên Đại học Huế.