Danh mục tin RSS mà cung cấp
hiện tại cung cấp các nguồn kênh dữ liệu dưới đây theo định dạng chuẩn mới nhất RSS 2.0. Các nguồn kênh tin này là miễn phí cho việc sử dụng dưới mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Bạn chỉ việc copy và dán các địa chỉ URL này vào những trang web hoặc phần mềm hỗ trợ đọc tin từ RSS Feeds hoặc kéo thả biểu tượng RSS dưới đây vào các phần mềm hỗ trợ RSS là được.
rss Giới thiệu (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/gioi-thieu)
rss Chức năng nhiệm vụ (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/chuc-nang-nhiem-vu)
rss Định hướng phát triển (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/dinh-huong-phat-trien)
rss Sơ đồ tổ chức (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/so-do-to-chuc)
rss Đội ngũ cán bộ (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/doi-ngu-can-bo)
rss Thông báo (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/thong-bao)
rss Sinh viên nội trú (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/sinh-vien)
rss Đăng ký ở ký túc xá (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/dang-ky-o-ky-tuc-xa)
rss Thông tin liên hệ (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/thong-tin-lien-he)
rss Tìm kiếm (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/tim-kiem)
rss Tin tức sự kiện (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/tin_tuc_su_kien)
rss Nội quy, quy chế (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/noi-quy-quy-che)
rss Hướng dẫn, biểu mẫu (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/huong-dan-bieu-mau)
rss Dịch vụ (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/dich-vu)
rss Đăng ký ở ký túc xá (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/dang-ky-o-ky-tuc-xa)
rss Chức năng nhiệm vụ (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/chuc-nang-nhiem-vu)
rss Định hướng phát triển (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/dinh-huong-phat-trien)
rss Sơ đồ tổ chức (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/so-do-to-chuc)
rss Đội ngũ cán bộ (https://ssc.hueuni.edu.vn/index.php/rss/feed/code/doi-ngu-can-bo)