Định hướng phát triển

- Quy mô số lượng chỗ ở nội trú của sinh viên, số KTX và các cơ sở dịch vụ công cộng xây mới sẽ được tăng lên đáng kể cả về số lượng lẫn chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao với chất lượng phục vụ tương ứng.

- Cùng với định hướng phát triển về quy mô phục vụ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nghiệp vụ và quản lý các Khu nội trú cũng sẽ được, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, có trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Đại học Huế, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.