Thông báo về việc thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 3 năm 2024 16-04-2024