Thông báo về việc thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 01 năm 2024 22-02-2024