Thông báo về việc thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 12 năm 2023 16-01-2024