Quy định về quản lý sử dụng nhà khách A5, KTX Trường bia thuộc Trung tâm PVSV Đại học Huế. 27-12-2019