Thông báo về việc phòng chống dịch virus Corona tại Trung tâm PVSV Đại học Huế. 04-02-2020