Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Phục vụ sinh viên Đại học Huế là đơn vị trực thuộc Đại học Huế 
được thành lập theo Quyết định số: 635/QĐ-TCNS ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Giám đốc Đại học Huế
Chức năng 
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động phục vụ học sinh, sinh viên và lưu học sinh nước ngoài đang học tại Đại học Huế theo đúng pháp luật và các quy định hiện hành, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở Đại học Huế, đáp ứng nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Làm đầu mối phối hợp với các tổ chức chính quyền, đoàn thể các cấp và cá nh ân ở trong và ngoài Đại học Huế trong việc triển khai công tác học sinh, sinh viên nội trú ở các đơn vị trực thuộc Đại học Huế.


Nhiệm vụ 
 - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương công tác của cấp trên và của đơn vị đã được Giám đốc Đại học Huế phê duyệt.
- Quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện công tác phục vụ học sinh, sinh viên là lưu học sinh theo kế hoạch được giao và các quy định hiện hành, nhằm nâng cao chất lượng quản lý , giáo dục và phục vụ học sinh, sinh viên và lưu học sinh.
- Tổ chức các loại hình dịch vụ phục vụ đời sống cho học sinh, sinh viên và lưu học sinh.
- Giao dịch, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức từ thiện trong việc xây dựng cơ sở vật chất phục vụ học sinh, sinh viên.
Các cơ sở lưu trú 
Có 03 khu nội trú để phục vụ chỗ ở lưu trú cho sinh viên và lưu học sinh các trường thành viên: 
- Ký túc xá Tây Lộc: Có 05 dãy nhà 2 tầng với 60 phòng ở, công trình phụ khép kín từng phòng, giải quyết được 500 chỗ lưu trú cho học sinh, sinh viên các Trường Đại học Nông lâm, Đại học Nghệ thuật.
Địa chỉ: 100 Trần  Văn Kỷ, Tp.Huế. Điện thoại: 0234.3516240.

Ký túc xáTrường Bia(:
Khu A:
 
Có 06 dãy nhà 5 tầng với 400 phòng ở, công trình phụ khép kín từng phòng, giải quyết được 3000 chổ lưu trú cho học sinh, sinh viên các Trường Đại học Kinh tế, Ngoại ngữ, Luật; khoa GDTC.
Địa chỉ: 42 Nguyễn Khánh Toàn, Tp.Huế. Điện thoại: 0234.3816109,
Khu B: 
Có 02 dãy nhà 5 tầng với 100 phòng ở, công trình phụ khép kín từng phòng, giải quyết được 800 chổ lưu trú cho học sinh, sinh viên các Trường Đại học Kinh tế, Ngoại ngữ, Luật; khoa GDTC.
Địa chỉ: 40 Nguyễn Khánh Toàn, Tp.Huế. Điện thoại: 0234.3939863.
Nhà Lưu học sinh : Có 01 dãy nhà 4 tầng với 40 phòng ở, công trình phụ khép kín từng phòng, giải quyết được 120 chỗ lưu trú cho học sinh, sinh viên nước ngoài.
Địa chỉ: 42 Nguyễn Khánh Toàn, Tp.Huế. Điện thoại: 0234.3817288.