Quy định mức thu tiền ở nội trú các KTX thuộc Trung tâm PVSV áp dụng từ ngày 01/9/2023 01-08-2023