Thông báo về việc tiếp tục thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 01 năm 2023 13-02-2023