Thông báo về việc tiếp tục thanh toán tiền điện, nước và VSMT tháng 11 năm 2022 14-12-2022